اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
کارآمد خبر از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS کارآمد خبر شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صف حهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب کارآمد خبر در کليهء موضو عات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
تازه ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها    تازه ترين عناوين همه بخشها
تازه ترين عناوين اقتصاد کلان تازه ترين عناوين اقتصاد کلان    تازه ترين عناوين اقتصاد کلان
تازه ترين عناوين خودرو تازه ترين عناوين خودرو    تازه ترين عناوين خودرو
تازه ترين عناوين تولید و تجارت تازه ترين عناوين تولید و تجارت    تازه ترين عناوين تولید و تجارت
تازه ترين عناوين بانک و بیمه تازه ترين عناوين بانک و بیمه    تازه ترين عناوين بانک و بیمه
تازه ترين عناوين بورس تازه ترين عناوين بورس    تازه ترين عناوين بورس
تازه ترين عناوين طلا و ارز تازه ترين عناوين طلا و ارز    تازه ترين عناوين طلا و ارز
پربيننده ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها    پربيننده ترين عناوين همه بخشها
پربيننده ترين عناوين اقتصاد کلان پربيننده ترين عناوين اقتصاد کلان    پربيننده ترين عناوين اقتصاد کلان
پربيننده ترين عناوين خودرو پربيننده ترين عناوين خودرو    پربيننده ترين عناوين خودرو
پربيننده ترين عناوين تولید و تجارت پربيننده ترين عناوين تولید و تجارت    پربيننده ترين عناوين تولید و تجارت
پربيننده ترين عناوين بانک و بیمه پربيننده ترين عناوين بانک و بیمه    پربيننده ترين عناوين بانک و بیمه
پربيننده ترين عناوين بورس پربيننده ترين عناوين بورس    پربيننده ترين عناوين بورس
پربيننده ترين عناوين طلا و ارز پربيننده ترين عناوين طلا و ارز    پربيننده ترين عناوين طلا و ارز